КОПИЕТО

ЛЕГЕНДАРНО ОРЪЖИЕ ОТ АНТИЧНОСТТА (V в. пр.Хр – V в.)

spear@unibit.bg

Search

БИБЛИОГРАФИЯ

Библиографско описание на публикации за върховете от копия V в. пр.Хр. – V в. сл.Хр.

на кирилица

АВРАМОВА, М. 2004. Каталог „Арес“. Фондация Аретé. Фонд Аретé. София.

 

АГРЕ, Д. Тракийски могили от късноелинистическата епоха в долината на река Вит, община Ябланица / Даниела Агре// В: Годишник на Националния археологически музей. – ISSN 1310-7933. – 11 (2007), с. 86-103
Голямата могила край Маломирово и Златиница / Даниела Агре; [фотогр. Иво Хаджимишев, Даниела Агре] = The tumulus of Golyamata mogila near the villages of Malomirovo and Zlatinitsa / Daniela Agre ; [transl. Svetla Tsaneva] ; [photos provided by Ivo Hadjimishev, Daniela Agre]. – София : Авалон Пъблишинг, 2011 ([София] : [Симолини]). – 240 с.: с цв. ил., к.; 29 см
Имената на прев., ил. отбелязани в изд. каре. – Антропологично изследване на човешки кости от централен гроб от “Голямата могила” / Й. Йорданов, Бр. Димитрова: с. 229-230. – Някои наблюдения, направени при консервация и реставрация на находки от “Голямата могила” / Светла Цанева: с. 213-236. – Някои наблюдения, направени върху колекцията от дървесни образци от обект “Голямата могила” / Чавдар Кирилов: с. 237-238. – Библиогр.: с. 217-228., ISBN 978-954-9704-24-2 (подв.): 60 лв.

 

 

 

АЛЕКСАНДРОВ, Г. 1975. Тракийско въоръжение от района на Монтана. – Векове 5, 68-73.

 

АТАНАСОВ, Г. Латенски материали от с. Горско село, Омуртагско във фонда на Регионален исторически музей-Шумен. – В: Исторически музей – Омуртаг. Град Омуртаг и Омуртагския край. История и култура. Том. 4. Велико Търново, 213-220.

 

АТАНАСОВ, Г. Съоръжения от III – II в. пр. н. е. от околностите на с. Кълново, Шуменско / Георги Атанасов// В: Известия на Историческия музей – Шумен. – ISSN 0861-9581. – 7 (1992), с. 5-44

БАКЪРДЖИЕВ, С. 2010. Находки от тракийска надгробна могила в м. Карачите, с. Крумово, Ямболско., 293-297. //В: Великотърновският университет “Св. Св. Кирил и Методий” и българската археология: [научна конференция, 29-30. ХІ. 2008 г., Велико Търново] / [ред. кол. Борис Борисов – отг. ред. … и др.]. – В. Търново: Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2010-([В. Търново]: [Абагар]). – Т. <1->; 29 см

Други ред.: Стефан Чохаджиев, Росина Костова, Олег Александров, Гергана Шейлева, отбелязани на гърба на предзагл. с. – Изд. на Великотърновски унив. Св. Св. Кирил и Методий. Ист. фак. Кат. Археология. – Библиогр. след някои докл. – Рез. на англ. ез. Съдържа досега: [Т.] 1. – 2010. – 740 с. : с ил., к. – Загл. в изд. каре: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” и българската археология., ISBN 978-954-524-743-9 (т. 1, подв.)

 

БОБЧЕВА, Л. Тракийски некрополи при селата Кръгулево и Черна, Толбухински окръг, 119-128. // В: Известия на Народния музей – Варна = Bulletin du musee National de Varna. – Т. 1 (1965)- Варна: Народен музей, 1965-. Годишно изд. – Преди вж Известия на Варненското археологическо дружество., ISSN 0324-0533

 

БУЧИНСКИ, Д. Могилен гроб при с. Лиляче. (Археологически вести). – Известия на Археологическия институт 18, 364-365// В: ИЗВЕСТИЯ [на] Археологическия институт = Bulletin de i’institute d’archeologie = Bulletin of the national archaeological institute. – Год. 16-17, No 1 (1950)- . – София : БАН, 1950- 29 см
Годишно изд. – Продължение на: Известия на Българския археологически институт = ISSN 1311-3232/ ISSN 0323-9535

 

БУЮКЛИЕВ, Х. Нападателното въоръжение в Древна Тракия, края на XII в. пр. н. е. – 45 г. от н. е. / Христо Иванов Буюклиев. – София : [Х. Буюклиев], 1981. – 239 л. ; 31 x 22 см + 1 автореферат (26 с. ; 22 см)
Офс. изд. – Науч. ръководител Любка Огненова-Маринова, възприета форма на името: Люба Левова Огненова-Маринова. – Рец.: Христо Данов, Димитър Николов. – Библиогр. в края на текста. – Защитена пред СНС по стара и средновековна история, археология и етнография. – Утвърдена от ВАК с протокол No 4 — Приложение. Каталог на находките. – 176 л.

 

БУЮКЛИЕВ, Х. 1972. Тракийско въоръжение от латенската епоха в Старозагорско. – Музеи и паметници на културата 4, 5-7.

 

ВАЛЕНТИНОВА, М./ГУЩЕРАКЛИЕВ, Р./ИВАНОВ, Обект А6/4002 край Владиня, община Ловеч., с.229-241. // В: ПОТОК през времето. Изложба (София ; 2021) Поток през времето: спасителни археологически проучвания по разширението на газопреносната мрежа на “Булгартрансгаз” ЕАД : изложба ; състав. Христо Попов / под ред. на Христо Попов – глав. ред. … [и др.] = Stream through time : rescue archaeological investigations along the expansion of the gas transmission Infrastructure of Bulgartransgaz EAD : exhibition / ed. by Hristo Popov – chief ed. … [и др.] ; comp. Hristo Popov ; transl. Margarit Damyanov … [и др.]. – София : Нац. археол. институт с музей БАН, 2020. – 520 с. : с цв. ил., портр. ; 31 см.
Други ред.: Кръстю Чукалев, Яна Димитрова, Надежда Кечева, Маргарит Дамянов, Наталия Иванова, Галина Грозданова. – Други прев.: Nataliya Ivanova, Zheni Vasileva, Kaloyan Pramatarov, Яна Симитчийска. – Името на прев. Яна Симитчийска погрешно отпеч. в изд. каре Яна Симидчийска., ISBN 978-954-9472-94-3 (подв.)

 

 

ВАСИЛЧИН, И. Двуобряден тракийски некропол при село Черна, Добричко / Иван Василчин// В: Известия на Народния музей – Варна. – ISSN 0324-0533. – 34-35(49-50) [за 1998/1999] (2003), с. 5-103

 

 

ВАСИЛЧИН, И. Втори тракийски некропол край село Добрина, Провадийско / Иван Василчин// В: Известия на Народния музей – Варна. – ISSN 0324-0533. – 40(55) [за 2004] (2006), с. 91-123

 

ВЕЛКОВ, И. Нови могилни находки. //В: Известия [на] Археологическия институт = Bulletin de i’institute d’archeologie = Bulletin of the national archaeological institute. – Год. 16-17, No 1 (1950). – София : БАН, 1950- 29 см.

Годишно изд. – Продължение на: Известия на Българския археологически институт = ISSN 1311-3232, Том 5, 1928-1929, 13-55.

 

 

ВЕЛКОВ, И. Могилни гробни находки от Дуванлий. //В: Известия [на] Археологическия институт = Bulletin de i’institute d’archeologie = Bulletin of the national archaeological institute. – Год. 16-17, No 1 (1950). – София : БАН, 1950- 29 см
Годишно изд. – Продължение на: Известия на Българския археологически институт = ISSN 1311-3232, Том 6, 1928-1929, 13-55., 1930-1931, 1-44.

 

 

ВЕЛКОВ, И. Могилни гробни находки от Брезово. // В: Известия [на] Археологическия институт = Bulletin de i’institute d’archeologie = Bulletin of the national archaeological institute. – Год. 16-17, No 1 (1950). – София : БАН, 1950- 29 см
Годишно изд. – Продължение на: Известия на Българския археологически институт = ISSN 1311-3232, Том 8, 1928-1929, 13-55., 1934, 1-17.

ВЕЛКОВ, И. Могилна гробна находка при Торос. (Археологически вести). – //В: Известия [на] Археологическия институт = Bulletin de i’institute d’archeologie = Bulletin of the national archaeological institute. – Год. 16-17, No 1 (1950). – София : БАН, 1950- 29 см
Годишно изд. – Продължение на: Известия на Българския археологически институт = ISSN 1311-3232, Том 12, 1928-1929, 13-55.1938, 415-418.

 

ВЕЛКОВ, И. Находки и вести от разни места. (Археологически вести). – //В: ИЗВЕСТИЯ [на] Археологическия институт = Bulletin de i’institute d’archeologie = Bulletin of the national archaeological institute. – Год. 16-17, No 1 (1950). – София : БАН, 1950- 29 см
Годишно изд. – Продължение на: Известия на Българския археологически институт = ISSN 1311-3232, Том 14, 1928-1929, 13-55., 1940-1942, 265-281.

ВЕЛКОВ, И. Находки от античното и средновековно селище при Букьовци, Оряховско. (Археологически вести). -). – В: ИЗВЕСТИЯ [на] Археологическия институт = Bulletin de i’institute d’archeologie = Bulletin of the national archaeological institute. – Год. 16-17, No 1 (1950)- София : БАН, 1950., Годишно изд. – Продължение на: Известия на Българския археологически институт = ISSN 1311-3232 /ISSN 0323-9535, 311-315.

 

 

ВЕНЕДИКОВ, И. 1966. Новооткрито тракийско могилно погребение във Враца. – Археология 8, 1, 7-15.

 

ВЛАДИМИРОВА-ПАУНОВА, В. Могилна гробна находка от късножелязната епоха от Руй планина, Западна България. с. 376-386. – В: HEROS Hephaistos: Studia in honorem Liubae Ognenova-Marinova / Състав., ред. Тотко Стоянов и др. – В. Търново : Фабер, 2005. – 492 с. : с ил. ; 29 см
Други състав, ред. : М. Тонкова, Хр. Прешленов, Хр. Попов, отбелязани на гърба на загл. с. – Изд. на БАН. Археол. институт с музей, СУ Св. Климент Охридски. Ист. фак. Кат. Археология. – Текст и на англ., фр., нем., итал. ез. – Съдържа и Люба Огненова-Маринова – ученият, учителят и човекът / П. Илиева, Хр. Прешленов, М. Тонкова, Т. Стоянов ; Библиография на ст.н.с. Люба Огненова-Маринова. – Офс. изд. – Библиогр. след някои материали; Рез. на англ., нем., фр. ез., ISBN 954-775-531-5 : Без сведение за цена

 

 

ВЪОРЪЖЕНИЕ от Древна Тракия: [Каталог] / Състав. Георги Атанасов. – Шумен : Ист. музей, 1995 (Шумен : Бдин 909). – 92 с.: с ил. ; 14×21 см
Кн. е деп. 1998 г. – Съдържа и Нападателно въоръжение / Хр. Буюклиев ; Тракийско предпазно въоръжение / М. Домарадски. – Библиогр. след статиите ; Рез. на англ. ез. – Офс. изд., Без сведение за цена

 

ГЕРАСИМОВ, Т. 1963. Тракийско могилно погребение в Тетевенския Балкан. – Известия на Археологическия институт 26, 272-274.

 

ГЕОРГИЕВА, Р./БЪЧВАРОВ, И. 1994. Тракийски некропол при с. Професор Иширково. Силистра.

 

ГЕТОВ, Л. 1961. Новооткрита тракийска тухлена гробница при язовир „Г. Димитров“ – Археология 3, 4, 58-60.

 

ГЕТОВ, Л. 1972. Тракийско погребение от латенската епоха при Севтополис. – Известия на Археологическия институт 33, 91-95.

 

ГУЩЕРАКЛИЕВ, Р./ДИМИТРОВА, М. 2017. Каталог. Археологическо наследство – Ловешка област. Ловеч.

ДАМЯНОВ, С. 1969. Надгробна могила при с. Староселка, Шуменски окръг. – Археология 11, 4, 57-63.

 

ДИМИТРОВА, А./ГИЗДОВА, Н. 1975. Тракийски могилни некрополи в Панагюрските колонии при гр. Панагюрище. – Известия на музеите от Южна България 1, 39-87.

 

ДИМИТРОВА, Д. 2015. Гробницата на цар Севт III в могила Голяма Косматка. София.

 

ДОМАРАДСКИ, М. 1991. Западна крепостна стена на град Кабиле. – В: Велков, В. (ред.). Kабиле. Том 2. София, 54-82.

 

ДОМАРАДСКИ, М. 1994. Могилен некропол в м. Атанасца при с. Тъжа. – В: Първи международен симпозиум “Севтополис”. “Надгробните могили в Югоизточна Европа”. Казанлък 4-8 юни 1993. Велико Търново, 267-290.

 

ДРЕМСИЗОВА, Ц. 1958. Надгробна могила при село Браничево. – В: Бешевлиев, Б./Георгиев, В. (ред.). Изследвания в чест на академик Димитър Дечев. София, 445-457.

 

ДРЕМСИЗОВА, Ц. 1962. Могилният некропол при с. Браничево, (Коларовградско). – Известия на Археологическия институт 25, 165-186.

 

ДРЕМСИЗОВА-НЕЛЧИНОВА, Ц. 1965. Могилен некропол при с. Друмево, Коларовградско. – Археология 7, 4, 54-65.

 

ДРЕМСИЗОВА-НЕЛЧИНОВА, Ц. 1970. Тракийски могилни погребения край с. Кьолмен, Шуменски окръг. – Известия на Археологическия институт 32, 207-229.

 1. ИВАНОВ, Д. 1978. Нови материали от бронзовата и желязната епоха, съхранявани в Русенския музей. – Годишник на музеите от Северна България 4, 5-9.

КАТИНЧАРОВА, Д. 2003. Гроб на войн от елинистическата епоха при Црънча, Пазарджишко. – Археология 44, 4, 5-13.

 

 

КИСЬОВ, К. 2005. Тракия и Гърция в древността. Част I. Могилни гробници от класическата епоха в община Калояново. Пловдив.

 

КИТОВ, Г. 1996а. Могилата Голяма Арсеналка (Монументална тракийска куполна гробница в некропола Шипка-Шейново). – Архология 38, 4, 31-42

 

 

КИТОВ, Г. 1996 б. Славчова могила край с. Розово, Казанлъшко (Монументална тракийска гробница). – Археология 38, 1, 1-9.

 

 

КИТОВ, Г. 1996в. Сашова могила (Монументална неограбена тракийска гробница между Шипка и Ясеново). – Археология 38, 2-3, 9-22.

 

 

КИТОВ, Г. 2005. Богат гроб в могила Светица. – In: Stephanos аrchaeologicos. In honorem professoris Ludmili Getov. Studia аrchaeologica Universitatis Serdicensis. Supl. IV, 420-426.

ЛАЗАРОВА, С. 1987. Тракийско въоръжение от I хил. пр. н. е. в Окръжния исторически музей-Плевен. – Известия на музеите в Северозападна България 13, 9-20.

 

 

 1. ЛАЗОВ, Г. 2010. Гроб на воин в могила 79 (Фомус) край Шипка-Шейново. – Известия на Националния исторически музей 22, 9-28.
 2.  
 3. ЛЕЩАКОВ, Л. 2018. Каталог. – В: Спасени съкровища на България. Национален археологически музей. Каталози. Том XI. София.
 1. МИКОВ, В. 1932. Могилни некрополи от Ловчанско и Тетевенско. – Известия на Българския археологически институт 6, 1930-1931, 153-170.
 2.  
 3. МИКОВ, В. 1933. Предисторически селища и находки в България. (Материали за археологическата карта на България кн. VII). София.
 4.  
 5. МИКОВ, В. 1935. Могилни некрополи от Горна-Малина (Новоселска околия). – Годишник на Пловдивската народна библиотека и музей, 1931-1934, 71-81.
 6.  
 7. МИЛЧЕВ, А. 1958. Археологическо проучване на с. Алтимир, Оряховско. – Годишник на Софийския университет. Философско-исторически факултет 51, 219-251.
 8.  
 9. МИЛЧЕВ, А./КОВАЧЕВ, Н. 1971. Материали за археологическа карта на Севлиевско. – Археология 13, 2, 45-57.
 10.  
 11. МИРЧЕВ, М. 1960. Раннотракийският некропол при с. Равна, Варненско. – Археология 2, 1, 29-33.
 12.  
 13. МИРЧЕВ, М. 1962. Раннотракийският могилен некропол при с. Равна. – Известия на Археологическия институт 25, 97-164.
 14.  
 15. МИРЧЕВ, М. 1965. Тракийският могилен некропол при с. Добрина. – Известия на Народния музей – Варна 1 (16), 33-70.
 1. НАЙДЕНОВ, В. 2018. Каталог. – В: Спасени съкровища на България. Национален археологически музей. Каталози. Том XI. София.
 2.  
 3. НИКОЛОВ, Б. 1965. Тракийски паметници във Врачанско. – Известия на Археологическия институт 28, 163-202.
 4.  
 5. НИКОЛОВ, Б. 1967. Гробница III от Могиланската могила във Враца. – Археология 9, 1, 11-18
 6.  
 7. НИКОЛОВ, Б. Галатин : [Истор. очерк] / Богдан Николов. – Враца : Окр. нар. музей, 1969. – 48 с. : с ил., к. ; 18 см. 1200 тир. – Рез. на фр. ез
 8.  
 9. НИКОЛОВ, Б. с. Софрониево [- Врачански окр.] : [Истор.-археол. очерк] / Богдан Николов. – Враца : Окр. музей, 1971. – 63 с. : с ил., к. ; 18 см. 1 000 тир. – Рез. на фр. ез
 10.  
 11. НИКОЛОВ, Б. 1981. Тракийски погребения при с. Софрониево, Врачански окръг. – Археология 23, 3, 30-41.
 12.  
 13. НИКОЛОВ, Б. Криводол – древни култури [Изобразителен материал] / авт.-състав. Богдан Николов ; ред. Светла Мангърова ; фотогр. Александър Панов = Krivodol – ancient cultures / Bogdan Nikolov = Криводол – древние культуры. – София : Септември, 1984. – 1 албум (191 с.) : с ил., к. ; 19 x 21 см.
  Пълното име на авт. е Богдан Николов Цветков. – 5 000 тир.
 14.  
 15. НИКОЛОВ, Б. 1988. Тракийските гробници от Могиланската могила. – Музеи и паметници на културата 28, 3, 42-44.
 16.  
 17. НИКОЛОВ, Б. 1990. Тракийски находки от Северозападна България. – Археология 32, 4, 14-26.
 18.  
 19. НИКОЛОВ, Б. 1993. Селища и находки от бронзовата и желязната епохи в района на Оряхово. – Известия на музеите в Северозападна България 21, 11-25.
 
 

ПЕТКОВ, Н. 1933. Moгилни и други находки от Софийско. (Археологически вести). – Известия на българския археологически институт 7, 371-378.

 1.  
 2. ПЕТКОВ, Н. 1941. Могилни некрополи в Софийско и Троянско. (Археологически вести). – Известия на Българския археологически институт 13, 309-315.
 3.  
 4. ПЕТРОВ, И. 2004. Археологически проучвания и находки от Хасковско. 2. Непубликувано тракийско въоръжение от фонда на хасковския музей. – Известия на историческия музей в Хасково 2, 183-184.
 5.  
 6. ПОПОВ, Р. 1922а. Некрополът при с. Байлово, Софийско. – Известия на Българския археологически институт 1, 1921-1922, 68-85.
 7.  
 8. ПОПОВ, Р. 1922б. Материали за проучване на халщатската и ла-тенската култури в България и Македония. – Годишник на Народния музей за 1921 год., 152-182.
 9.  
 10. ПОПОВ, Р. 1924. Предисторически изследвания във Вратчанското поле. – Известия на Българския археологически институт 2, 1923-1924, 99-136.
 11.  
 12. ПОПОВ, Р. 1929. Новооткрити паметници от желязната епоха в България. – Известия на Българския археологически институт 5, 273-290.
 13.  
 14. ПОПОВ, Р. 1933. Новооткрити предисторически старини. (Археологически вести). – Известия на Българския археологически институт 7, 349-358.
 
 1. ПОПОВ, Р. 1936. Новооткрити предисторически материали в България. – Годишник на Народния музей 6, (1932-1934), 27-38.
 
ПО ПЪТЯ НА МИНАЛОТО: Сборник научни статии по повод 65-годишнината на д-р Георги Китов / Състав., ред. Диана Димитрова Димитрова. – София : Арос, 2008 ([София] : Хермес прес ЕООД). – 228 с. : с ил. ; 29 см
Изд. на Траколожка експедиция за могилни проучвания. – Текст и на англ. ез. – Съдържа и Curriculum Vitae ; Списък на публикациите на Георги Китов. – Офс. изд. – Библиогр. след отд. статии ; Рез. на англ. ез. – Съдържа: Шарените дрехи (по данни от праисторическия некропол към тел Големия остров, с. Дуранкулак, Добричко) / Мая Аврамова . Тракийски некропол край Етрополе / Даниела Агре . Тракийска могила N 4 при с. Невестино, Кюстендилско / Лидия Стайкова-Александрова . Тракийски ритуални ями от Правешко / Татяна Борисова . Нови данни за водоснабдяването на Филипопол / Мина Боспачиева . За произхода и значението на Сабазиевия жест / Диляна Ботева . Каменна брадва-скиптър от с. Главан, община Гълъбово / Майя Василева . За “ариоманите” от Родопите (Принос към изучаването на тракийския субстрат) / Павел Георгиев . Тухлата в тракийската гробна архитектура / Людмил Гетов . Танева могила / Диана Димитрова . За археологията и иманярството / Ваня Донева . Някои аспекти при технологията на античния бронз от Тракия / Павлина Илиева . Предпечатан моливодул от владетелската църква в Преслав / Иван Йорданов . История и култура на гетите през 8-7 в. пр.Хр. / Кирил Йорданов . Находки с монети на сатрите (тип Селен и Нимфа) и ореските, намерени в района на с. Барутин, Доспатско / Атанас Койчев . Могилни погребения в Аполония Понтика. Опит за репроблематизация / Любава Конова . За каменната пластика на столицата Търново (ХIII-ХIV в.) / Мария Долмова-Лукановска . Консервация на тракийски ритон от Далакова могила край с. Тополчане, Сливенско / Георги Мавров . Апликации към конска муниция от “Колекция В. Божков ” / Иван Маразов . Колективна монетна находка от силикви от некропола на Августа Траяна / Мариана Минкова . Двойната брадва – генезис и семантика / Тодора Петкова ; Нежить и Antaura по данни от текстове върху оловни амулети / Казимир Попконстантинов . Тракийският херос в Северното Черноморие: Към проблема за Тракийските богове и т. нар. тракийски паметници. I. Олбия / Ружа Попова . Одриският Цар Спарадок и Първият атински морски съюз / Калин Порожанов . Параден нагръдник от инвентара на погребението в могила Голяма Косматка / Меглена Първин . Дар за богинята / Костадин Рабаджиев . Александровото сребро на Калатис Понтийски (от Price 931-933, 935, 942, 944, 946) и неговата стилова идентичност със среброто на Понтийска Месемврия от варианта Price 985 (= Price 987) / Боряна Русева . Средновековен некропол в Божкова могила при с. Тополчане, Сливенско / Николай Т. Сираков. Към Орфическата география на Отвъдното. Interpretario Christianica на един епизод от Роман на Александър / Ваня Лозанова-Станчева . “Пещерата на Пан” / Валерия Фол . Техники на обработка на кремък от неолитните ансамбли от селищната могила Самоводене, Великотърновско / Цони Цонев. Възможности и ограничения на археогеофизичните методи / Явор Шопов. Посветителен надпис от Бараково / Ирина Шопова . The Thracian residence, fortress and sanctuary of the Odryssae tsars in Sredna Gora Fifth to fourth century BC / Ivan Christov . Ямкова могила / Диана Димитрова., ISBN 978-954-9873-49-8 : 20.60 лв.

 

 

 

 1. РАДОСЛАВОВА, Г. 2005. Въоръжение на войн – една находка от с. Езерче, Разградско. – В: Тракия и околния свят. Научна конференция – Шумен, 2004 г., МИФ 9, 277-283.
 1. СЕРАФИМОВ, Н. Село Горна Липница [- Великотърновски окръг] : [Истор. очерк] / Николай Серафимов. – София : ОФ, 1975. – 211 с. : 4 л. ил. ; 21 см. 1 500 тир
 2.  
 3. СТАНЧЕВ, Д. Надгробна могила № 4 до с. Брестовица, Русенско. – Тракия и околния свят. Сборник с доклади от Национална научна конференция 27-29 октомври 2016 г. Шумен, 207-224.

 4. СТЕФАНОВ, С. 1941. Гробна находка от Лесичери. (Археологически вести). – Известия на Българския археологически институт 1939, 13, 320-322.

 5. СТОЙЧЕВ, С. Върхове за копия от фонда на ИМ Търговище IV—III в. пр. н. е. – V в. сл. н. е. – Известия на Исторически музей-Шумен. В памет на Георги Атанасов. Книга XIII. Шумен, 55-60.

 6. СТОЯНОВ, Т. Надгробна могила от ранната елинистическа епоха край с. Кабиле, Ямболско. – Българско е-Списание за Археология (Бе-СА) 3, 245–314.

 

ТАБАКОВА-ЦАНОВА, Г. 1964. Нови находки в Плевенския музей. – Археология 6, 4, 46-52.

ТЕОДОСИЕВ, Н. Тракийски могили от късноелинистическата епоха при Търнава, Белослатинско. – Известия на музеите в Северозападна България 23, 11-58.

 

ТОРБОВ, Н. 2003. Върхове и накрайници за копия от Северозападна България (III – I в. пр. Хр.). – Известия на музеите в Северозападна България 29, 51-68.

 

ТОРБОВ, Н. 2005б. Могиланската могила във Враца. Враца.

 

ТОРБОВ, Н. 2005в. Украса на тракийското въоръжение и снаряжение, открито в Северозападна България (III-I в. пр. Хр.). – Stephanos аrchaeologicos. In honorem professoris Ludmili Getov. Studia аrchaeologica Universitatis Serdicensis. Supl. IV, 693-700.

 

ТОРБОВ, Н. 2012б. Каталог. Колекция Ватеви. – В: Маразов, И./Шалганова, Н./Торбов, Н. Тракийското въоръжение в български частни колекции. Кратка енциклопедия. София, 78-85, 98-99, 108-115.

 

ТОРБОВ, Н. 2015. Могиланската могила във Враца. Каталог. Враца.

 

ТОРБОВ, Н. 2016. Антично въоръжение (XI в. пр. Хр. – V в.). От камъка до барута. Том II. Сбирка “Ватеви”. София.

 

ТОТЕВ, Т. 1965. Каменна тракийска гробница при с. Кьолмен. – Археология 7, 4, 9-11.

 

ФИЛОВ, Б. 1910. Два могилни гроба в Балкана. – Известия на българското археологическо дружество, 1, 155-158.

 

 

ФИЛОВ, Б. 1919. Паметници на тракийското изкуство. – Известия на българското археологическо дружество 6, 1916-1918, 1-56.

 

 

ФИЛОВ, Б. 1932. Антична гробница при с. Дълбоки, Старо-загорско. – Известия на Българския археологически институт 6, 1930-1931, 45-56.

 

 

ФИЛОВ, Б. 1933. Новооткрити тракийски гробници от Дуванлий. – Известия на Българския археологически институт 7, 217-280.

 

 

ФИЛОВ, Б. 1934. Надгробните могили при Дуванлий в Пловдивско. София.

 

ФИЛОВ, Б. 1937. Куполните гробници при Мезек. – Известия на Българския Археологически институт 11, 1937, 1-116.

 

ФРАКИЙСКОЕ золото из Болгарии: ожившие легенды : [выставка, 1 октября – 30 ноября 2013 г., Москва] / [состав. И. Маразов … и др.]; [прев. с болг. яз. Н. Нанкинова … и др.]. – Москва: Кучково поле, 2013. – 360 с.: с цв. ил.; 29 см

Загл. на англ. ез.: Thracian gold from Bulgaria: the legends become alive. – Сведения за авт. отг. отбелязани на гърба на загл. с. – Библиогр.: с. 350-356., ISBN 978-5-9950-0338-0 (подв.)

 1. ЦОНЧЕВ, Д. 1943. Антична могилна гробница при Сърневец. – Известия на Археологическия институт 14, 1940-1942, 60-68.
 2.  
 3. ЦЪРОВ, И. 1994. Въоръжение от късножелязната епоха от региона на Велико Търново. – Известия на Историческия музей – Велико Търново 9, 97-123.
 4.  
 1. ЧИЧИКОВА, М. 1969. Тракийска могилна гробница от с. Калояново, Сливенски окръг (IV в. пр. н. е.). – Известия на Археологическия институт 31, 45-90.
 1. ШАЛГАНОВА, Т. 2012. Каталог. Колекция Арес. – В: Маразов, И./Шалганова, Н./Торбов, Н. Тракийското въоръжение в български частни колекции. Кратка енциклопедия. София.

ЗА ВРЪЗКА:

УниБИТ

гр. София 1784, 

бул. “Цариградско шосе” №119

имейл: spear@unibit.bg

© 2022 

Университет по билиотекознание и информационни технологии – София