КОПИЕТО

ЛЕГЕНДАРНО ОРЪЖИЕ ОТ АНТИЧНОСТТА (V в. пр.Хр – V в.)

spear@unibit.bg

Search

За проекта

Тази страница е в процес на обновяване. Моля, посетете ни по-късно! 

Анализ на състоянието на изследванията по проблема

  • Краят на XX и началото на XXI век са белязани с бързи темпове на развитие на информационните и комуникационни технологии и навлизането им във всички сфери на живота, включително в науката и образованието. Това обстоятелство обуславя необходимостта от генериране на ново знание. Изборът на копия като обект на научното изследване е особено актуален и значим във връзка със съвременните научни изследвания, посветени на античното въоръжение, открито на територията на Европейския континент. Значимостта на научната проблематика се определя от наличието на голям брой върхове от копия от продължителен период от време V в. пр. Хр. – V в., които са съхранявани в българските музеи. Необходимо е информацията за отделните екземпляри да влезе пълноценно в научен обмен.
    Върховете от копия са неделима част от комплектите въоръжение и снаряжение, открити като инвентар в гробни съоръжения. Те ярко свидетелство за развитието на военното дело на траките и на Римската империя в българските земи от V в. пр. Хр. – V в.


Върховете от копия от този продължителен период от време са представени в редица научни изследвания, които могат да бъдат разделени на две групи в зависимост от своята информативност. В първата влизат публикациите със сведения за археологически материали, намерени при селскостопанска дейност, строителни работи и иманярски посегателства. Втората група включва изследвания, в които по-подробно е представена информация от археологически проучвания, в резултат на които са открити върхове от копия. В по-голяма част от публикациите отсъстват подробни сведения за особеностите във формата на изделията. Налице са различия в използваната от авторите терминология. Познатият илюстративен материал – снимки и рисунки, също не дава необходимата информация, която визуално да допълни текстовата част.
Необходимо е прецизно документиране на голяма част от върховете от копия, съхранявани във фондовете на музеите. То трябва да включва няколко етапа.

Изготвяне на подробна текстова част с описание на формата на всяко от изделията, като се използва съвременна и унифицирана терминология.
Изготвяне на графична документация и фотозаснемане на всяко изделия.
Документиране на археологическите находки, свързани с върховете от копия в археологически и исторически контекст – епиграфски паметници, релефни изображение, фигурална бронзова пластика и др.
Обработка на натрупаната информация и създаване на база от данни, която да послужи за издаване на монографично изследване, учебник и сборник с доклади от национална конференция.
Прегледът на историческата литература също показва отсъствието на достатъчна информация. В научните изследвания липсват подробни сведения за върховете от копия и тяхната конкретна функция като оръжие. Необходим е повторен прочит на съществуващата изворова база, който да бъде пряко свързан с резултатите от археологическото документиране на върховете от копия, осъществено в музеите.

 

Насоченост на изследванията в съответствие с целите на Националната стратегия за научни изследвания, с регионални и европейски приоритети

Настоящият проект е съобразен с целите на Националната стратегия за научни изследвания и с обществените предизвикателства, определени в нея, както и с регионални и европейски приоритети. Основният приоритет на развитието на съвременната археологическа наука е определен от подобряване и усъвършенстване на нивото на документиране и визуализиране на артефактите и създаване на обемна информационна база от данни, която е в научен обмен. Това е най-сигурният път за запазване и популяризиране на европейското културно наследство. Неделима част от това наследство са и върховете от копия от България, а Лабораторията за научни изследвания и визуализация на културни ценности, която ще бъде създадена в рамките на проекта, е най-перспективният и благонадежден начин за тяхното документиране, опазване и популяризиране сред младите хора.
Изследването и генерирането на нови научни знания за копието – легендарно оръжие от античността (V в. пр. Хр. – V в.), обхваща документирането на археологически материали, намиращи се в музеите, функциониращи в рамките на Република България. Създаването на информационна база данни, публикуването на монография, учебник и сборник с доклади от национална конференция са подчинени на Националната стратегия за научни изследвани. Подробното документиране и визуализиране на върховете от копия от България и влизането на събраната информация в пълноценен национален и международен научен обмен е подчинено и съобразено с важни критерии:
– актуалност и значимост на научната проблематика;
– съотносимост с регионалните, националните и европейските приоритети в областта на научните изследвания;
– качество на научните изследвания – предмет на проекта.

Цели на проекта и хипотези

Основна цел на проекта е документиране и изследване на върхове от копията, съхранявани в българските музеи, тяхното визуализиране в електронна платформа. Обработката на артефактите ще се извършва в Лабораторията за научни изследвания и визуализация на културни ценности в УниБИТ като се създаде електронно достъпна база от данни. Същевременно анализът на наличната изворова база ще допълни натрупаната информация за върховете от копия като част от въоръжението на траките, ще подпомогне учебния процес, ще натрупа емпиричен материал и ще изгради трайни интерес и знания у обучаващите се студенти. Той ще влезе в научен обмен чрез издаване на монография, сборник с публикации от конференция и учебник за обучение на студенти. По такъв начин се постига устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по количество и качество на международно видимата научна продукция. Публикуването на монографията и сборникът водят до разширяване на участието на българската научна общност в европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество.

 

Основна хипотеза на изследването – вероятно отделните форми на върховете от копия, съхранявани в българските музеи, са сходни с тези, които са се наложили в оръжейното производство на другите етнически общности в Европа за периода V в. пр. Хр. – V в. Нейното доказване или отхвърляне ще бъдат осъществени след анализа на натрупаната база от данни.

 

Като подцели екипът си е поставил:

– да стимулира научните изследвания в областта на археологията и историята и по този начин да повиши научната комуникация между участниците в екипа;

– да насърчава комуникацията и обмена на информация, знания, опит и добри идеи за върховете от копия между младите учени, докторанти, постдокторанти, студенти, утвърдени специалисти от различни области на науката и др.;

– да благоприятства трансфера на знания и ноу-хау между участниците в научните изследвания, посветени на върховете от копия;

– да създаде единна база данни с резултати от изследванията, която ще съществува в електронен вариант, събрана в електронна платформа;

– да подготви монографичен труд с резултатите от изследванията, в който ще бъдат публикувани систематизирани и обобщени новите знания и хипотези;

– да издаде учебник за обучение на студенти, в който ще бъдат публикувани систематизирани и обобщени новите знания за върховете от копия;

– да издаде сборник с доклади от научена конференция, посветена на върховете от копия от България.

 

Съпътстваща цел на екипа е изследване и оценка на техниките за социализация на археологически артефакти по примера на изследваните върхове от копия, съхранявани в българските музеи. Акцент е поставен върху достъпа и интерпретацията на артефактите в музейните експозиции, като особен интерес представляват възможностите за употребата на съвременни информационни и комуникационни технологии в популяризирането на археологическо културно наследство.

Подходи за постигане на изследователските цели

Основният подход е определен от изследователска дейност в музеите в България и документиране на върховете от копия от гледна точка на археологията. Иновативен елемент ще бъде обработката на данните в Лабораторията за научни изследвания и визуализация на културни ценности и създаването на дигитално копие на артефактите, които ще бъдат представени в електронна платформа.

Интердисциплинарният характер на проектното предложение е определен от съвместяване на научните подходите за изследване на върховете на копията – съчетаване на археологическата информация с тази, почерпена от историческите извори. Налице е пряка връзка между две хуманитарни дисциплини – археология и история, всяка от които е подчинена на определени методически изисквания.

За постигането на своята съпътстваща цел екипът ще използва методическия инструментариум на науките за културното наследство, историята, антропологията и културологията, като при работата на терен се предвижда използването на разнообразни методи и техники (наблюдение, интервю, анкетиране, фото и видеозаснемане, работа в архив).

С употребата и прилагането на интердисциплинарни подходи в областта на научните изследвания ще бъде формирано и разпространено ново научно знание за формите на върховете от копия в България и възможностите за тяхната социализация чрез използването на нови и съвременни информационни и комуникационни технологии.

Интердисциплинарен подход се предвижда и в представянето и разпространението на дейността и резултатите от изследването, като се използват класически (научни публикации, научни конференции, прессъобщения) и съвременни подходи (аудио-видео представяне, разпространение в социални мрежи, уебсайт и др.), за да се постигне максимално широка публика.

Методология

Основните методи са определени от характера на научните дисциплини археология и история.

Археология – основен метод – документиране на археологическите артефакти, съхранявани в български музей – върхове от копия. Иновативен елемент се явява обработката и визуализирането на върховете от копия в лаборатория, каквато предстои да се създаде в УниБИТ по настоящия научен проект.

История – основен метод – преглед на историческите извори и определяне на мястото на върховете от копия в развитието на военното дело на траките, а след I в. на Римската империя в провинциите, създадени на територията на сегашните български земи.

Социализацията на артефактите ще се изследва чрез качествени проучвания, като се предвижда прилагането на следните методи и техники: теренни наблюдения, стандартизирани анкети, дълбочинни интервюта с музейни служители, фото и видео документиране, работа в архив.

ЗА ВРЪЗКА:

УниБИТ

гр. София 1784, 

бул. “Цариградско шосе” №119

имейл: spear@unibit.bg

© 2022 

Университет по билиотекознание и информационни технологии – София