КОПИЕТО

ЛЕГЕНДАРНО ОРЪЖИЕ ОТ АНТИЧНОСТТА (V в. пр.Хр – V в.)

spear@unibit.bg

Search

{{ item.acf['spear_information']['card_number'] }}. {{ item.acf['spear_information']['artifact_name'] }}, {{ item.acf['spear_information'].code }}

Място на съхранение:

Място на намиране: {{ item.acf['spear_information']['place_of_finding'] }}, oбласт {{ item.acf['spear_information']['found_in_region'] }}, PDF линк

{{ start }} / {{ end }} of {{ posts.length }}