КОПИЕТО

ЛЕГЕНДАРНО ОРЪЖИЕ ОТ АНТИЧНОСТТА (V в. пр.Хр – V в.)

spear@unibit.bg

Search

НАШИЯТ ЕКИП

Нарцис Торбов

доц. д.н.
ръководител на проекта

Доц. д.н. Нарцис Торбов е преподавател в УниБИТ. През 2002 г. му е присъдена образователна и научна степен „Доктор“. В дисертацията му са разгледани тракийското въоръжение и снаряжение от III – I в. пр. Хр, открито на територията между река Дунав и Стара планина. Нарцис Торбов се хабилитира през 2007 г. с монография, в която са представени археологическите проучвания на гробните съоръжение от IV в. пр. Хр. открити в Могиланската могила във Враца. През 2019 г. му е присъдена научна степен „Доктор на науките“. Дисертационният му труд е посветен на част от нападателното оръжие от II в. пр. Хр. – I в, произхождащо от България и съседните балкански страни.
През периода 2005 – 2021 г. Нарцис Торбов е главен уредник и завеждащ отдел „Археология“ в Регионален исторически музей – Враца. Участва в археологически проучвания на територията на Северозападна България. През последните петнадесет години ръководи разкопките в местността Градище до прохода Вратцата до град Враца. Автор е на над 40 научни публикации на български, английски и немски език

Нина Дебрюне

доц. д-р

Нина Дебрюне е следвала бакалавър по управление на риска в Каледонския университет в Глазгоу,  магистратура (MBA) по международен мениджмънт в Юнайтед Бизнес Инститютс в Брюксел; по защита на културното наследство в УниБИТ и по нумизматика, експертиза и оценка на културно-историческите ценности в Югозападния университет – Благоевград. Доктор (2012) и доцент (2020) по културно наследство в УниБИТ. Докторското ѝ изследване е върху социализацията на частните колекции с археологически предмети в България. Автор на две монографии, редактор на над 10 сборника с научни публикации.  

Надежда Томова

гл. ас. д-р

Гл. ас. д-р Надежда Томова завършва УниБИТ – ОКС  „Бакалавър“ по библиотечно-информационен мениджмънт (2014); ОКС „Магистър“ по защита на културното наследство (2015). Доктор по програма „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“ (2018). Преподава дисциплините  „Същност и структура на културно-историческото наследство“ и  „Опазване на националното документално богатство“.

През 2020 г. издава книгата „Слово и памет. Библиография на Свети епископ Софроний Врачански“. Година по-късно излиза от печат и първият ѝ учебник „Опазване, съхраняване и защита на културното наследство“. Надежда Томова участва в редица национални и международни научни форуми. Нейните научни интереси са в областта на архивистиката, документалистиката и книжовното наследство.

Eвелина Здравкова

гл. ас. д-р

Гл. ас. д-р инж. Евелина Здравкова-Величкова е преподавател към катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“ в УниБИТ и главен експерт в Отдел „Научноизследователска и международна дейност“. Завършва магистратура със специалност „Инженер“ във Висше техническо училище „Ангел Кънчев” – Русе. Защитава дисертация на тема „Интелектуалноправни аспекти в медийната индустрия“ в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“. Автор на повече от 50 публикации в областта на интелектуалната собственост в медиите.

Деница Младенова

гл. ас. д-р

Д-р Деница Младенова е главен асистент към катедра „Обществени комуникации“ в УниБИТ и експерт по учебната дейност във Факултетната канцелария на Факултет „Библиотекознание и културно наследство“. Завършва магистратура със специалност „Медийна информация и реклама“ в УниБИТ. Защитава дисертационен труд на тема „Дигитални ресурси на КИН и модели за създаване на медийно съдържание в онлайн среда“ в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“. Автор на повече от 10 публикации в областта на дигитализацията, визуализацията, опазването, съхраняването и популяризирането на културното наследство.

Мариета Филчева

член на екипа

Мариета Филчева е директор на Исторически музей „Проф. Александър Фол“ – Малко Търново. Магистър по икономика на туристическия бизнес от  Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас и по идентификация, автентификация и оценка на културни и художествени ценности от УниБИТ. Първоначално работи като екскурзовод в музея в Малко Търново, от няколко години е негов директор. Нейните научни интереси са насочени към изследване на културно-историческото наследство в района на Югоизточна България и Странджа.

Дари Апостолова

докторант

Даринка Апостолова е докторант по специалност „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“ в УниБит. Нейната магистърска теза е посветена на социализация на тракийските съкровища по примера на Панагюрското съкровище. Даринка Апостолова е бакалавър по английска филология в  Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Нейните научни интереси са свързани със социализацията и дигитализацията на културното наследство.

Денис Борисов

докторант

Денис Борисов е докторант в катедра „Археология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Темата на неговия дисертационен труд е „Икономически и културни контакти на Северозападна Тракия с гръцкия свят (VI в. пр. Хр.)“. Автор на три научни публикации свързани с проблематиката на античните накити и произведения на торевтиката. Участва активно в археологическите проучвания, провеждани на територията на Северозападна България.

ЗА ВРЪЗКА:

УниБИТ

гр. София 1784, 

бул. “Цариградско шосе” №119

имейл: spear@unibit.bg

© 2022 

Университет по билиотекознание и информационни технологии – София