КОПИЕТО

ЛЕГЕНДАРНО ОРЪЖИЕ ОТ АНТИЧНОСТТА (V в. пр.Хр – V в.)

spear@unibit.bg

Search

Литература

Информацията в каталога се позовава на следните публикации:

на кирилица

 1.  
 2. Аврамова, М. 2000. Колекция Арес. Каталог. София.
 3. Аврамова, М. 2004. Каталог „Арес“. Фондация Аретé. Фонд Аретé. София.
 4. Агре, Д. 2007. Тракийски могили от късноелинистическата епоха в долината на река Вит, община Ябланица. – Годишник на Националния археологически музей 11, 86-103.
 5. Александров, Г. 1975. Тракийско въоръжение от района на Монтана. – Векове 5, 68-73.
 6. Атанасов, Г. 1992. Съоръжения от III – II в. пр. н. е. от околностите на с. Кълново, Шуменско. – Известия на Историческия музей – Шумен 7, 5-39.
 7. Атанасов, Г. 1995. Тракийско въоръжение от фонда на Исторически музей – Шумен. – В: Въоръжение от Древна Тракия. Шумен, 29-91.
 8. Атанасов, Г./Стойчев, С. 2006. Латенски материали от с. Горско село, Омуртагско във фонда на Регионален исторически музей-Шумен. – В: Исторически музей – Омуртаг. Град Омуртаг и Омуртагския край. История и култура. Том. 4. Велико Търново, 213-220.
 9. Бакарджиев, С. 2010. Находки от тракийска надгробна могила в м. Карачите, с. Крумово, Ямболско. – В: Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий” и българската археология 1. Велико Търново, 293-297.
 10. Борисов, Д. 2022. Върхове от копия от Гробница II на Могиланската могила във Враца – Disciplina Variablis.
 11. Буюклиев, Х. 1972. Тракийско въоръжение от латенската епоха в Старозагорско. – Музеи и паметници на културата 4, 5-7.
 12. Бучински, Д. 1952. Могилен гроб при с. Лиляче. (Археологически вести). – Известия на Археологическия институт 18, 364-365.
 13. Велков, И. 1943. Находки и вести от разни места. (Археологически вести). – Известия на Българския археологически институт 14, 1940-1942, 265-281.
 14. Велков, И. 1957. Находки от античното и средновековно селище при Букьовци, Оряховско. (Археологически вести). – Известия на Археологическия институт 21, 311-315.
 15. Венедиков, И. 1957. Тракийската юзда. – Известия на Археологическия институт 21, 153-201.
 16. Владимирова-Паунова, В. 2005. Могилна гробна находка от късножелязната епоха от Руй планина, Западна България. – В: Heros hephaistos. Studia in honorem Liubae Ognenova-Marinova., 376-386.
 17. Георгиева, М. 1992. Гробни находки от околностите на Варна. – Известия на Народния музей – Варна 28 (43), 73-80.
 18. Гущераклиев, Р./Димитрова, М. 2017. Каталог. Археологическо наследство – Ловешка област. Ловеч.
 19. Димитрова, А./Гиздова, Н. 1975. Тракийски могилни некрополи в Панагюрските колонии при гр. Панагюрище. – Известия на музеите от Южна България 1, 39-87.
 20. Домарадски, М. 1991. Западна крепостна стена на град Кабиле. – В: Велков, В. (ред.). Kабиле. Том 2. София, 54-82.
 21. Домарадски, М. 1994. Могилен некропол в м. Атанасца при с. Тъжа. – В: Първи международен симпозиум “Севтополис”. “Надгробните могили в Югоизточна Европа”. Казанлък 4-8 юни 1993. Велико Търново, 267-290.
 22. Иванов, Д. 1978. Нови материали от бронзовата и желязната епоха, съхранявани в Русенския музей. – Годишник на музеите от Северна България 4, 5-9.
 23. Катинчарова, Д. 2003. Гроб на войн от елинистическата епоха при Црънча, Пазарджишко. – Археология 44, 4, 5-13.
 24. Кисьов, К. 2005. Тракия и Гърция в древността. Част I. Могилни гробници от класическата епоха в община Калояново. Пловдив.
 25. Китов, Г. 1987. Тракийски могили от III-I в. пр. н. е. край с. Дойренци, Ловешки окръг. – В: Фол, А./Йорданов, К. (ред.). Българските земи в древността до създаването на Българската държава. Втори международен конгрес по българистика. София, 23 май – 3 юни 1986. Доклади 6. София, 37-40.
 26. Лазов, Г. 2010. Гроб на воин в могила 79 (Фомус) край Шипка-Шейново. – Известия на Националния исторически музей 22, 9-28.
 27. Лещаков, Л. 2018. Каталог. – В: Спасени съкровища на България. Национален археологически музей. Каталози. Том XI. София.
 28. Миков, В. 1933. Предисторически селища и находки в България. (Материали за археологическата карта на България кн. VII). София
 29. Миков, В. 1935. Могилни некрополи от Горна-Малина (Новоселска околия). – Могилни некрополи от Горна-Малина (Новоселска околия). – Годишник на Пловдивската народна библиотека и музей, 1931-1934, 71-81.
 30. Милчев, А. 1958. Археологическо проучване на с. Алтимир, Оряховско. – Годишник на Софийския университет. Философско-исторически факултет 51, 219-251.
 31. Найденов, В. 2018. Каталог. – В: Спасени съкровища на България. Национален археологически музей. Каталози. Том XI. София.
 32. Николов, Б. 1965. Тракийски паметници във Врачанско. – Известия на Археологическия институт 28, 163-202.
 33. Николов, Б. 1967. Гробница III от Могиланската могила във Враца. – Археология 9, 1, 11-18. 
 34. Николов, Б. 1969. Галатин. Враца.
 35. Николов, Б. 1971. Софрониево. Враца.
 36. Николов, Б. 1979. Липница. Враца.
 37. Николов, Б. 1981. Тракийски погребения при с. Софрониево, Врачански окръг. – Археология 23, 3, 30-41.
 38. Николов, Б. 1984. Криводол древни култури. София.
 39. Николов, Б. 1990. Тракийски находки от Северозападна България. – Археология 32, 4, 14-26.
 40. Николов, Б. 1993. Селища и находки от бронзовата и желязната епохи в района на Оряхово. – Известия на музеите в Северозападна България 21, 11-25.
 41. Петков, Н. 1933. Moгилни и други находки от Софийско. (Археологически вести). – Известия на българския археологически институт 7, 371-378.
 42. Петков, Н. 1941. Могилни некрополи в Софийско и Троянско. (Археологически вести). – Известия на Българския археологически институт 13, 309-315.
 43. Петров, И. 2004. Археологически проучвания и находки от Хасковско. 2. Непубликувано тракийско въоръжение от фонда на хасковския музей. – Известия на историческия музей в Хасково 2, 183-184.
 44. Писарова, В. 1995. Могилен гроб на войн от покрайнините на римска Сердика. – Археология 37, 3, 18-28.
 45. Попов, Р. 1922. Материали за проучване на халщатската и ла-тенската култури в България и Македония. – Годишник на Народния музей за 1921 год., 152-182.
 46. Попов, Р. 1929. Новооткрити паметници от желязната епоха в България. – Известия на Българския археологически институт 5, 273-290.
 47. Попов, Р. 1933. Новооткрити предисторически старини. (Археологически вести). – Известия на Българския археологически институт 7, 349-358.
 48. Попов, Р. 1936. Новооткрити предисторически материали в България. – Годишник на Народния музей 6, (1932-1934), 27-38.
 49. Радославова, Г. 2005. Въоръжение на войн – една находка от с. Езерче, Разградско. – В: Тракия и околния свят. Научна конференция – Шумен, 2004 г., МИФ 9, 277-283.
 50. Стефанов, С. 1929. Антични паметници от Свищовско. (Археологически вести). – Известия на Българския археологически институт 5, 320-325.
 51. Стефанов, С. 1941. Гробна находка от Лесичери. (Археологически вести). – Известия на Българския археологически институт 1939, 13, 320-322.
 52. Стойчев, С./Иванов, С. 2006. Върхове за копия от фонда на ИМ Търговище IVIII в. пр. н. е.  – V в. сл. н. е. – Известия на Исторически музей-Шумен. В памет на Георги Атанасов. Книга XIII. Шумен, 55-60.
 53. Теодосиев, Н./Торбов, Н. 1995. Тракийски могили от късноелинистическата епоха при Търнава, Белослатинско. – Известия на музеите в Северозападна България 23, 11-58.
 54. Торбов, Н. 2003. Върхове и накрайници за копия от Северозападна България (III – I в. пр. Хр.). – Известия на музеите в Северозападна България 29, 51-68.
 55. Торбов, Н. 2005. Могиланската
  могила във Враца. Враца.

 56. Торбов, Н. 2016. Антично въоръжение (XI в. пр. Хр. V в.). От камъка до барута. Том II. Сбирка Ватеви”. София.
 57. Църов, И. 1994. Въоръжение от късножелязната епоха от региона на Велико Търново. – Известия на Историческия музей – Велико Търново 9, 97-123.
 58. Църов, И. 2008. Траките край Атрюс: тракийски погребение от с. Големаните, Великотърновски. С.
 59. Шалганов, К/Дафова, Л. 2018. Каталог. – В: Спасени съкровища на България. Национален археологически музей. Каталози. Том XI. София.
 60.  
 61.  

на латиница

 

Iliev, S. 2007. Katalog. – In: Die alten Zivilisationen Bulgariens. Das Gold der Thraker. Basel.

Kisyov, K. 2007. Katalog. – In: Die alten Zivilisationen Bulgariens. Das Gold der Thraker. Basel.

Konova, L./Penkova, E. 2007. Catalog. – In: Preview thracian enigma. 7-18 march, 2007, spanish government museum Maastricht. Sofia.

Lazarova, S./Paunova, V. 2003. A late iron age grave find from the village of Koilovtsi in Central north Bulgaria. – Archaeologia Bulgarica 7, 1, 4558.

Lasov, G. 2004. Katalog. – In: Die Thraker. Das goldene Reich des Orpheus. Mainz.

Łuczkiewicz, P./Schönfelder, M. 2008. Untersuchungen zur Ausstattung eines Späteisenzeitlichen Reiterkriegers aus dem Südlichen Karpaten – oder Balkanraum. – In: Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz (RGZM) 55, 159-210.

Torbov, N. 2018. Antique weapons (11th c. BC – AD 5th c.). From stone to gunpowder. Volume II. Vatevi Collection. First edition. Sofia.

Torbov, N. 2022. Ritually bent spearheads: the evidence from Bulgaria (2nd – 1st c. BC). – Archaeologia Bulgarica ХХVI, 3, 41-55.

 

ЗА ВРЪЗКА:

УниБИТ

гр. София 1784, 

бул. “Цариградско шосе” №119

имейл: spear@unibit.bg

© 2022 

Университет по билиотекознание и информационни технологии – София