КОПИЕТО

ЛЕГЕНДАРНО ОРЪЖИЕ ОТ АНТИЧНОСТТА (V в. пр.Хр – V в.)

spear@unibit.bg

Search

Публикации

В следствие на научноизследователската работа по проекта бяха реализирани следните публикации:

на кирилица

Торбов, Н. (2023). Върхове от копия от България (II – I в. пр. Хр.). Монография. София: За буквите – О писменехь, 326 с.

Торбов, Н. (2023). Върховете от копия и комплектите от въоръжение и снаряжение от България (II–I в. пр. Хр.). Учебник. София: За буквите – О писменехь, 174 с.

Торбов, Н. (2023). Върхове от копия от II – I в. пр. Хр. и погребалните обреди в Северозападна България. – В: Журнал за исторически и археологически изследвания, кн. 2–3, с. 52 – 72. doi.org/10.46687/FFYT6266

Торбов, Н. (2023). Върхове от копия от фонда на Регионален исторически музей – Кюстендил. – В: Известия на исторически музей-Кюстендил, XXXIII, с. 139  148.

Торбов, Н. (2023). Върхове от копия от II-I в. пр. Хр. –В: Изкуство и памет: сборник посветен на осемдесетата годишнина на проф. Иван Маразов, т. 2. София: Нов български университет, с. 715  726.

Борисов, Д. (2022). Върхове от копия от Гробница II на Могиланската могила във Враца. – В: Ш- Петрова, Н. Дебрюне (съст.). Многоликата наука – Disciplina variabilis. Сборник с доклади от Третите годишни докторантски четения на Катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии, София, 17.11.2022 г. София: За буквите – О писменехь, с. 17  41. линк

Нанкова, Й. (2022). Върхове от копия като атрибути в централното римско монетосечене I-V в. – В: Многоликата наука – Disciplina variabilis. Сборник с доклади от Третите годишни докторантски четения на Катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии, София, 17.11.2022 г. София: За буквите – О писменехь, с. 42 – 58. линк

Торбов, Н., Младенова, Д., Здравкова, E. (2022). Дигитализация на върхове от копия ителектуалноправни аспекти. –В: Интелектуалната собственост в университетите – нови хоризонти на академичния диалог: сборник [с доклади от десети национален научен семинар, Пловдив, 18 април 2022]София: За буквите – О писменехь, с. 395  401.

на латиница

Torbov, N. (2022). Ritually Bent Spearheads: The Evidence from Bulgaria (2nd – 1st c. BC) – In: Archaeologia Bulgarica ХХVI, 3 (2022), 41 – 55.

под печат

Торбов, Н. Върхове от копия от територията, заключена между реките Искър и Огоста, Северозападна България (втората половина на II – I в. пр. Хр.).- В: Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis. Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Kostadin Rabadgiev. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, (под печат).

Торбов, Н. Етнически произход на притежателите на върховете от копия, влизащи в комплекти от въоръжение и снаряжение, открити от Северозападна България (II – I в. пр. Хр.) – В: Първа национална конференция по тракология „Геополитика и социум в Древна Тракия“, сборник (под печат).

Торбов, Н. Върховете от копия V  IV в. пр. Хр. и техните изображение върху паметници на живописта, торевтиката и керамичното производство.  В: ХXII национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“. София: За буквите  О писменехь (под печат).

Торбов, Н. Върхът от копие и въоръжението, открити в района на Кълново, Шуменско – В: Национална научна конференция с международно участие „Музеите и културното наследство“ – 129 години Исторически музей Шумен (под печат).

ЗА ВРЪЗКА:

УниБИТ

гр. София 1784, 

бул. “Цариградско шосе” №119

имейл: spear@unibit.bg

© 2022 

Университет по билиотекознание и информационни технологии – София